Kategoriarkiv: Kommuneprogrammet

Her vil du finne oversikt over kommunene som er med i Kommuneprogrammet Likestilte kommuner, deres prosjekter og eventuelle nyheter fra deres arbeid med likestilling.

Bergen kommune har følgende tittel på arbeidet i Kommuneprogrammet Likestilte kommuner: Likestilling- arbeid med holdninger, verdier og relasjoner i barnehagen. Visjonen for arbeidet er «Likestillingsfremmende barnehage uavhengig av kjønn» og målet for arbeidet er å bevisstgjøre personalets holdninger-, verdier- og relasjons- arbeid … Les videre

Skrevet av Likestillingssenteret | Skriv en kommentar

Skjåk kommune, Oppland

Bli ei likestilt kommune Skjåk kommune ynskjer å integrere likestillingsperspektivet i heile organisasjonen og å heve kunnskapsnivået om likestilling hjå dei tilsette.  Målet er at dette også skal auke kvaliteten på tenestene dei yter til innbyggjarane i Skjåk. Alle skal … Les videre

Publisert i Kommuneprogrammet | Skriv en kommentar

Sirdal kommune, Vest Agder

Sirdal kommune har valgt å se på heltid- og deltidsarbeid i et kjønns- og brukerperspektiv. Hva er årsakene til deltid og hvilke konsekvenser får det for ansatte og brukere? Påvirkes kommunens tjenestetilbud av deltidsarbeid? En spørreundersøkelse vil bli utarbeidet, samt … Les videre

Publisert i Kommuneprogrammet | Skriv en kommentar

Marnardal kommune, Vest Agder

Marnardal kommune ligger lavt på likestillingsindeksen, og det ønsker de å gjøre noe med. Gjennom planarbeid og målrettet arbeid i organisasjonen ønsker de å få satt likestilling på dagsorden.  Likestilling starter allerede i barnehagen samtidig som kjønnsbalansen hos de ansatte … Les videre

Publisert i Kommuneprogrammet | Skriv en kommentar

Lindesnes kommune, Vest Agder

Lindesnes har valgt ut to fokusområder de ønsker å se nærmere på. Det første fokusområdet er knyttet til hvordan oppnå en heltidskultur i helse- og omsorgstjenesten. Hva er årsakene til deltid og mulighetene for heltid? Har deltidskulturen konsekvenser for kvaliteten … Les videre

Publisert i Kommuneprogrammet | Skriv en kommentar

Kvinesdal kommune, Vest Agder

Kvinesdal kommune ønsker en mer sammensatt gruppe ansatte i barnehagene, og ønsker særlig flere menn inn i barnehageyrket. Kvinesdal vil blant annet prøve ut hospiteringsordninger i barnehagene for gutter i 9. klasse. I tillegg vil de videreutvikle likestillingsperspektivet i barnehagen … Les videre

Publisert i Kommuneprogrammet | Skriv en kommentar

Kristiansand kommune, Vest Agder

Kristiansand ønsker gjennom sin pilot å sikre likeverdige tjenester til brukerne. To tjenestesteder er valgt ut for kartlegging av likestilling. Barne- og familietjenesten skal kartlegge om det er systematiske kjønnsforskjeller i barnevernsvedtak, tildeling, vurderinger og valg av tiltak. Påvirker kjønnsdimensjonen … Les videre

Publisert i Kommuneprogrammet | Skriv en kommentar

Hægebostad kommune, Vest Agder

Hægebostad har pekt ut tre områder de ønsker å jobbe med likestillingsperspektivet. To av områdene er tjenestestedene barnehage og skole. Fokus er likeverdige offentlige tjenester og likestilling. Spørsmål de stiller er om barnehage og skole bidrar til å opprettholde, forsterke … Les videre

Publisert i Kommuneprogrammet | Skriv en kommentar

Farsund kommune, Vest Agder

Farsund kommune skal identifisere årsaker til ønsket deltid, vurdere tiltak og motivere for å få ansatte til å øke sin stillingsstørrelse. Hvilket arbeidskraftpotensiale har kommunen i dag som ikke benyttes? Det skal gjennomføres en spørreundersøkelse som utgangspunkt for tiltak som … Les videre

Publisert i Kommuneprogrammet | Skriv en kommentar

Høyanger kommune, Sogn og Fjordane

Overordnet mål for Høyanger kommune: En kommunal handlingsplan for likestilling. Høyanger vil starte med å se på barnehagene i kommunen. De vil i løpet av våren samle inn praksisfortellinger, og utvikle en sjekkliste for å kartlegge hvordan de forholder seg … Les videre

Publisert i Kommuneprogrammet | Skriv en kommentar

Ulstein kommune, Møre og Romsdal

Ulstein kommune har gjennomgått en rivende utvikling fra bygd til by på relativt kort tid, de har et stort mangfold i befolkningen med et stort mannsoverskudd. Hvordan kommunen kan sikre et likestilt mangfold er et av spørsmålene de stiller seg. … Les videre

Publisert i Kommuneprogrammet | Skriv en kommentar

Herøy kommune, Møre og Romsdal

Samfunnsutvikling for alle i Herøy og Ulstein Herøy kommune er midt i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, og denne er valgt ut til å være et av satsingsområdene til kommunen, videre vil kommunen se på arbeidsgiverpolitikken, og da særlig på lønnspolitisk … Les videre

Publisert i Kommuneprogrammet | Skriv en kommentar

Melhus kommune, Sør-Trøndelag

Melhus kommune har to parallelle delprosjekter. De ønsker å se på tildelingen av hjemmebaserte tjenester. Hvordan ser praksis ut i dag, og hvilke kriterier brukes for å vurdere brukernes behov for tjenester? Kommunen skal også se på hvordan man gjennom … Les videre

Publisert i Kommuneprogrammet | Skriv en kommentar

Verran kommune, Nord-Trøndelag

Verran kommune ønsker nye innfallsvinkler til planarbeid, med fokus på likestilling og mangfold, og å sikre integrering av likestillingsperspektivet i de kommunale tjenestene. Kommunen skal drive en aktiv politikk for likestilling mellom kvinner og menn i sin rekrutteringspolitikk. Dette må … Les videre

Publisert i Kommuneprogrammet | Skriv en kommentar

Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag

Namdalseid har valgt  å ha fokus på to utvalgte tjenesteområder, for å skyte fart i et systematisk og målrettet hverdagsarbeid for likestilling i disse tjenestene til brukerne. De ønsker å foreta en kartlegging av likestillingsperspektivet i de hjemmebaserte tjenestene og … Les videre

Publisert i Kommuneprogrammet | Skriv en kommentar

Bodø kommune, Nordland

Bodø kommune vil fokusere på likestillingsperspektivet i tilsettingsrutiner, for om mulig å oppnå bedre kjønnsbalanse i sektorer med stor grad av kjønnsskjevhet, både i lavere stillinger og lederstillinger. De vil videreutvikle den lønnspolitiske planen med fokus på virkemidler for å … Les videre

Publisert i Kommuneprogrammet | Skriv en kommentar

Larvik kommune, Vestfold

Likestilte barnehager i Larvik Larvik har barnehage som innsatsområdet. I prosjektperioden er syv barnehager, kommunale og ikke-kommunale, med som prosjektbarnehager. Målet er å øke fokus på likestillingsperspektivet i barnehagene, samt å heve kunnskapsnivået til de ansatte. De ansatte i barnehagene … Les videre

Publisert i Kommuneprogrammet | Skriv en kommentar

Lillehammer kommune, Oppland

Lillehammer kommune skal gjøre kartleggingsundersøkelser innenfor to tjenesteområder; Lillehammer Helsehus (hjemmetjenesten) og Kringsjå barneskole. Lillehammer ønsker en bevisstgjøring av kjønnsperspektivet i tjenestene som gis. Er det kjønnsforskjeller i tildelingsrutiner for kvinner og menn for opphold på intermediærenheten? Kartleggingen på Kringsjå barneskole … Les videre

Publisert i Kommuneprogrammet | Skriv en kommentar

Tromsø kommune, Troms

Tromsø kommune har revidert sin arbeidsgiverstrategi og vil gjennom prosjektet jobbe vider med å fremme mangfold på arbeidsplassen. Gjennom sitt fokus på arbeidsgiveransvaret vil de ta tak i holdninger og forståelse for mangfold i organisasjonen. De vil iverksette holdningsskapende arbeid … Les videre

Publisert i Kommuneprogrammet | Skriv en kommentar

Karasjok kommune, Finnmark

Karasjok kommune skal gjøre en vurdering av sine helse og omsorgtjenester for å finne ut om hvordan disse fordeles ut fra funksjonsnivå, kjønn, språk og sivil status. Karasjok er i ferd med å utvikle ny kommuneplan og vil legge kjønnsdelt … Les videre

Publisert i Kommuneprogrammet | Skriv en kommentar